Rapport belendingen

Voor aanvang van een bouwproject is het verstandig om de staat van de omliggende bebouwing in kaart te brengen. Heien, wisselingen in grondwaterpeil en dergelijke kunnen schade aan belendingen veroorzaken. Wanneer werkzaamheden zijn afgerond is het echter niet altijd eenvoudig om te achterhalen wat de oorzaak van schade is. Archipunt verzorgt voorafgaand aan de werkzaamheden een opname van opstallen, tuinen en bestratingen en legt deze vast in een overzichtelijk en compleet ‘rapport belendingen’. Dit wordt ook wel een nulmeting genoemd.

Bij grotere projecten of complexe werkzaamheden verzorgen wij projectmatige monitoring van de staat van de belendingen. Wij maken een risicokaart en maken aan de hand daarvan een plan van aanpak voor monitoring. Door voor, tijdens en na de bouw de bestaande belendingen te monitoren kan het risico op schade door bouwwerkzaamheden worden verminderd. Trillings- en deformatiemetingen kunnen deel van de werkzaamheden uitmaken.

Het doel van opname en monitoring van belendingen is het voorkomen van schade. Mocht er onverhoopt toch schade optreden, dan kan het rapport veel discussie over oorzaak en omvang van schade voorkomen. Wanneer bouwwerkzaamheden leiden tot een schade-claim kunnen wij desgevraagd de schadeclaim afhandelen.